ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVĂ în conformitate cu Ordinul nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

Știri Comunicate de presă

Denumire solicitant: TOP DIAGNOSTICS SRL

Sediu social:  București sector 1, Strada Șipotul Fântănilor, nr. 8, D+P+ET.1+ET.2

E-mail persoana de contact: raluca.rosca@topdiag.com

 

Tipul proiectului de investiții: Lucrări de construcții și/ sau achiziționarea de echipamente și dotări pentru realizarea unei unități de cazare

 

Valoarea estimativă eligibilă a proiectului de investiții propus: 4 mil. €– 4,5 mil. €

 

Program de finanțare: Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor – Apelul de proiecte POR/846/2/2 (2.2-IMM Apel 2020)

 

Locația proiectului de investiții: Regiunea Sud-Muntenia, Județ Ialomița

 

Denumirea achiziției: PROCEDURĂ COMPETITIVĂ aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene Anexă la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/ 2016.

 

Tipul contractului: CONTRACT DE SERVICII CONSULTANȚĂ ELABORARE CERERE DE FINANȚARE INCLUSIV ANEXE ȘI SERVICII CONSULTANȚĂ MANAGEMENT DE PROIECT

 

Serviciile de consultanță se vor presta de către consultant la sediul/ punctul de lucru al consultantului și/ sau locația de implementare a investitiei (după caz).

 

Valoarea totală estimată a serviciilor de consultanță: 225.000 € + TVA

Prețul contractului (ofertat) nu se poate ajusta.

 

Curs INFOEURO valabil la data lansării apelului de proiecte, 1 Euro = 4.8318 Lei (august 2020)

 

Valoarea menționată anterior este maximală.

Este obligatoriu ca valoarea ofertată să nu depășească valoarea totală estimată a contractului de servicii.

Orice ofertă care depașește această valoare este considerată neconformă, fiind respinsă automat.

 

Ofertele vor fi depuse/ transmise până la data de 26/10/2020 ora 12:00.

Adresa: București sector 1, Strada Șipotul Fântănilor, nr. 8, D+P+ET.1+ET.2

 

Durata contractului: de la momentul semnării contractului de prestare servicii și până la momentul finalizării perioadei de monitorizare stabilită prin contractul de finanțare.

 

Notă! Serviciile de consultanță în managementul proiectului sunt condiționate de semnarea contractului de finanțare cu Autoritatea de Management. Intrarea în vigoare a obligațiilor contractuale pentru serviciile de consultanță în management va avea loc numai dacă și în măsura în care proiectul care face obiectul prezentului contract va fi aprobat la finanțarea și după semnarea Contractului de Finanțare între Solicitant/ Beneficiar și Autoritatea de Management.

 

Toate formalitățile pe care trebuie să la îndeplinească operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție se regăsesc în specificațiile tehnice aferente procedurii. Astfel, pentru participarea la procedură ofertanții interesați au posibilitatea să solicite specificațiile tehnice prin transmiterea unui e-mail la adresa persoană de contact raluca.rosca@topdiag.com

 

 

Data: 12.10.2020